Klauzula informacyjna

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), w związku z naszą współpracą, szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą Ci to ustalić.


1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Zakład Robót Górniczych GÓRREM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Ks. L. Tunkla 120, w Rudzie Śląskiej 41-707 tel.: (32) 757 24 37 e-mail: biuro@gorrem.pl

2. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Twojej szczególnej sytuacji. Masz również prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, a także do ich przenoszenia. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, celem wykonania obowiązków prawnych, jakie na nas ciążą jako pracodawcy, takich jak obowiązek prowadzenia i przechowywania akt pracowniczych, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią.

4. Podstawą prawna przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

– art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy o pracę,
– art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak np. prowadzenie akt pracowniczych oraz ich archiwizacji, ewidencjonowanie czasu pracy, a także celem prowadzenia rozliczeń finansowych, w tym podatkowych.
– art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak realizacja robót wykonywanych na podstawie podpisanych przez nas umów oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych. - art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. przetwarzanie Twoich danych nie uwzględnionych w innych przepisach ( np. numer telefonu, poczta e-mail czy zdjęcie) odbywa się na podstawie twojej zgody. Zgodę zawsze możesz cofnąć zgłaszając się do siedziby firmy, przy ul. Ks. L. Tunkla 120 w Rudzie Śląskiej

5. Jeżeli wskutek współpracy będziemy zmuszeni przetwarzać Twoje dane wrażliwe, takie jak dane dotyczące Twojego zdrowia, to podstawą ich przetwarzania będzie art. 9 ust. 2 lit. b, tj. przetwarzanie może być konieczne dla wykonania ciążących na nas obowiązków oraz praw wynikających z prawa pracy, takich jak dokumentacja zwolnień lekarskich, dokumentacja BHP. Jednocześnie zapewniamy, iż nie przetwarzamy żadnych danych osobowych, w szczególności danych wrażliwych, jeżeli nie jesteśmy do tego zmuszeni.

6. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania łączącej nas umowy, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych. 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz. U. z dnia 13 lutego 2018 r. poz. 357). Z tym dniem zmianie ulega okres przechowywania akt pracowniczych z obowiązujących do tej pory 50 lat do 10 lat. Automatycznie dotyczy to wszystkich osób, które będą zatrudnione po 31 grudnia 2018 r. Akta osobowe tych osób pracodawca będzie musiał przechowywał jedynie przez 10 lat. Obecne przepisy nakazują nam przechowywać przez 50 lat listy płac, karty wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty (art. 125a ust. 4 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych). W tym zakresie dane osobowe będą przetwarzane przez nas w powyżej wskazanym okresie.

7. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą nasi pracownicy, którzy będą bezpośrednio odpowiedzialni za przetwarzanie danych, tacy jak pracownicy ds. kadrowych i płacowych. Ponadto dane będą przetwarzane przez

a) Oddziały Spółki na których wykonujesz pracę, dane przetwarzane są na podstawie zawartych z nimi umów
b) Dostawca oprogramowania Asseco Poland S.A.,
c) Usługi informatyczne ŚWIATOWSKI BARTŁOMIEJ WINGS
d) Nadzór nad pracą działu energomechanicznego Zakład Inżynierskich Usług Technicznych Ryszard Wysoczański
e) Sprawy związane z BHP oraz Sprawy osobowe (doradztwo) -HAJG S.C.
f) Księgowy uprawnienia Ministra Finansów - 2206/97 Biuro Rachunkowości M.Olejniczak
8. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, ponieważ będziemy w pewnym stopniu je przetwarzać na zasobach komputerowych. Jednakże w ramach przetwarzania danych nie stosujemy metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.

9. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne dla realizacji łączącej nas umowy.

10. Obecnie nie zamierzamy przekazywać Twoich danych do państw trzecich.

Z naszych usług skorzystali